Regulamin Sklepu Jest 1 produkt.

Regulamin sklepu internetowego SK-AGRO

 

1$. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Sk-Agro Maszyny Rolnicze, dostępny pod adresem internetowym skagro.pl, prowadzony jest przez Seweryna Kobusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sk-Agro Maszyny rolnicze, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEID...

Regulamin sklepu internetowego SK-AGRO

 

1$. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Sk-Agro Maszyny Rolnicze, dostępny pod adresem internetowym skagro.pl, prowadzony jest przez Seweryna Kobusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sk-Agro Maszyny rolnicze, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 876-222-77-46
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2$. Definicje

 

 1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sk-Agro Maszyny rolnicze, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 876-222-77-46
 3. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym skagro.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zamierzające bezspośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3$. Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Spółdzielców 12,  86-320 Łasin
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:  skagro-czesci@wp.pl

                                                skagro.czesci2@gmail.com

 1. Numer telefonu Sprzedawcy:  733-854- 728 Mateusz, 798-801-781 Maciej
 2. Klient może poruzumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach Pon.-Pt.  8:00 – 16:00, w soboty 8:00-13:00.

 

4$. Wymagania techniczne

 

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień  na Produkty, niezbędne są:

 

 1. Aktywne konto poczty elektronicznej  (e-mail),
 2. Włączona obsługa plików cookies,
 3. Zainstalowany program FlaschPlayer.

 

5$. Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, nieodozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta za Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami 6$ Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych ( w tym numer telefonu) umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową  ( ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana  w Sklepie w opisie produktu.

 

6$. Zakładanie konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa sie poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 3$.

7$. Zasady składania zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu ( opocjonalnie)
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ,, Dodaj do koszyka”.
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4.  Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu ( wraz z numerem telefonu), na który ma nastąpić dostawa Produktu, ( sposób dostarczenia produktu, kurierzy DPD), wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk ,, Zamawiam i płacę” .
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem 8$. Pkt 3.

 

8$. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b)      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c)       Odbiór osobisty pod adresem: ul. Spółdzielców 12,  86-320 Łasin

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatnośći:

a)      Płatność przy odbiorze

b)      Płatność za pobraniem

 

 

9$. Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie  internetowym zgodnie z 7$. Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a)      Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

b)      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki , Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie ( z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. A. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b)      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

10$. Prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez pobrania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem produktów elektronicznych. Produkty elektroniczne nie podlegają zwrotowi. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie inaczej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpienia od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy uzyciu takich samych metod płatności , jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 17. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 18. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapięczetowanym opakowaniu,  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 19. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utarci prawo odstąpienia od Umowy.
 20. W którym cena lun wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 21. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu ma swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

11$ Reklamacja i gwarancja

 

 1.  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się aby w  reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności ( w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie  Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żadanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w 3$ niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

12$. Dane osobowe w sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem

Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

13$ Postanowienie końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów  prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Więcej
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji

Śledź nas na Facebooku